Certifikace

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA, KVALITA DODÁVEK, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

TO VŠE SE U NÁS VEJDE NA PRVNÍ MÍSTO

Naším cílem je naplňovat požadavky a očekávání zákazníků kvalitou provedených prací. Vědomi si zodpovědnosti k zajištění kvality, nepoškozování životního prostředí a zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Zásadním impulsem pro rozhodnutí o zavedení těchto systémů byl neustále rostoucí význam kvality produkce a služeb v současném tržním prostředí.
Zavedený systém vnesl do řízení společnosti řád a pravidla, což vede mimo jiné ke zvýšení jakosti produktů společnosti.
K jeho zavedení, udržování a neustálému zlepšování by však nestačilo samotné přesvědčení vedení společnosti, které je jeho nezbytným předpokladem,
ale cílevědomé zapojení všech zaměstnanců naší společnosti.

Každý pracovník společnosti tak přispívá svojí prací k zajišťování a zlepšování jakosti našich produktů a tím dobrému jménu naší společnosti.
Vlastní pozorností, přemýšlením a odpovědným přístupem pomáhá každý pracovník k odstraňování chyb, jejich příčin a odstraňování zjištěných příčin v co nejkratším čase.

Dokumenty nejvyššího významu těchto tří systémů řízení jsou politika jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH DODÁVEK

Vedení firmy FATO a.s., člen holdingu FATO, po vyhodnocení činností vedoucích ke zkvalitnění výroby a pro dosahování trvalé úrovně vysoké kvality prací a uspokojování potřeb zákazníka upřesňuje politiku jakosti pro následující období.

Pro zajištění strategických záměrů společnosti stanovujeme následující Politiku jakosti:

 • kvalitním prováděním všech činností se vedení firmy zavazuje předávat stavební práce v co nejvyšší jakosti a užitné hodnotě splňující požadavky zákazníků
 • orientovat se na předání díla bez vad a důslednou kontrolou výrobních činností minimalizovat možnost vzniku vad v průběhu (i po uplynutí) záruční lhůty
 • neustále prohlubovat vzdělávání, kvalifikaci a úroveň jednání všech zaměstnanců firmy
 • dbát na estetickou hodnotu předávaného díla v celém rozsahu území, dotčeného prováděním stavebních prací a chovat se šetrně k okolnímu životnímu prostředí
 • zavazujeme se k plnění požadavků zákazníka a k neustálému zlepšování

 K zajištění politiky jakosti vedení firmy:

 • bude směrovat vnitřní klima ke stabilitě a příznivému dojmu z pohledu zákazníka
 • bude důsledně kontrolovat řízení výrobního procesu, koordinaci prací prováděných vlastní kapacitou s dodavateli, předávání díla zákazníkům
 • osobním příkladem přispívá k příznivému pohledu na firmu

Od pracovníků společnosti vedení očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému managementu
 • vysokou odpovědností za jakost vlastní práce se podílet na vytváření image firmy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí
 • sdělováním politiky obchodním partnerům vyžaduje plnění zásad EMS při provádění stavebních prací v celém průběhu realizace
 • se zavazujeme ke zvyšování environmentální výkonnosti

BEZPEČNOST PRÁCE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevence rizik
 • sdělování politiky obchodním partnerům a veřejnosti

 POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENTU JE ZÁVAZKEM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ NAŠÍ FIRMY.

Spolehlivý partner přes 25 let
myslíme na přírodu
společensky odpovědná firma
kvalita samozřejmostí
držíme slovo
Beru na vědomí
Tato stránka využívá pouze krátkodobé funkční cookies za účelem správné funkce webu. Více o ochraně osobních údajů najdete v Kontaktech.